กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
 
เลขประจำตำแหน่ง : 85862

ชื่อ - สกุล : นางอังคณา อินทรเพชร

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 21714

ชื่อ - สกุล : นางภณัญญา วงษ์สรรพ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85852

ชื่อ - สกุล : นางรัตนา สาตรมูล

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85806

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85796

ชื่อ - สกุล : นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85881

ชื่อ - สกุล : นายยิ่งยศ เริ่มศรี

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 3030

ชื่อ - สกุล : นางสาวศรีสุดา ฉลอง

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 86009

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่ง

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85777

ชื่อ - สกุล : นายกิตติ วิริยะกิจ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 1247

ชื่อ - สกุล : นางสร้อยแก้ว บุญปก

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85847

ชื่อ - สกุล : นายธวัชชัย พร้อมพรม

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85842

ชื่อ - สกุล : นางเตือนใจ สมคิด

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 102822

ชื่อ - สกุล : นางสาวภรณ์สุดา นาดี

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85804

ชื่อ - สกุล : นายพิทักษ์ จันทิศ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 2405

ชื่อ - สกุล : นายสุไพวิรัตน์ นุ่นนาแซง

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 293

ชื่อ - สกุล : นางสาวจงกลนี ปฏิสังข์

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85822

ชื่อ - สกุล : นางสาวสมฤดี กางรัมย์

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 3408

ชื่อ - สกุล : นางสาวกมลทิพย์ มะลิซ้อน

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 4380

ชื่อ - สกุล : นางสาวศันสนีย์ วงศ์หงษ์

ตำแหน่งทางวิชาการ :