กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
เลขประจำตำแหน่ง : 85844

ชื่อ - สกุล : นางอุษา อังศุพฤกษ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85871

ชื่อ - สกุล : นางจิ้มลิ้ม คมขำ

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85814

ชื่อ - สกุล : นางสาวอารี บัวคุ้มภัย

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 36626

ชื่อ - สกุล : นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 1979

ชื่อ - สกุล : นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 33605

ชื่อ - สกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา เห็นงาม

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 4678

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุปาณี อินองการ

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85839

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุกัญญา พลาหาญ

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 83003

ชื่อ - สกุล : นางสาววณิชชา รำร้อง

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 667

ชื่อ - สกุล : นางปนัศญา เจริญมาก

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 616

ชื่อ - สกุล : นางมณฑาทิพย์ คีรีสุทธิวงศ์

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 82064

ชื่อ - สกุล : นางสาวอุษา เหง้าเทศ

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 3135

ชื่อ - สกุล : นายณัฐพล เนียมพิทักษ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ