กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
 
เลขประจำตำแหน่ง : 85773

ชื่อ - สกุล : นางวันเพ็ญ คฤคราช

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 130530

ชื่อ - สกุล : นายสุรพล บุญช่วยเหลือ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 338

ชื่อ - สกุล : นายเฉลย บุญช่วยเหลือ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85813

ชื่อ - สกุล : นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 86186

ชื่อ - สกุล : นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85867

ชื่อ - สกุล : นายณภัทร เหลืองเจริญ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 1146

ชื่อ - สกุล : นายเทคนิค กุลสวัสดิ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 3537

ชื่อ - สกุล : นายบรรพต สันตะพันธ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 3173

ชื่อ - สกุล : นางพัชรินทร์ รักษาธรรม

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ