กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
เลขประจำตำแหน่ง : 133449

ชื่อ - สกุล : นายเอกรัฐ เอมเจริญ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85811

ชื่อ - สกุล : นายสายันต์ แพทย์กิจ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85884

ชื่อ - สกุล : นางเบ็ญจพร สัตย์อุดม

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85886

ชื่อ - สกุล : นางเอื้อมพร ชื่นอารมย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85768

ชื่อ - สกุล : นางสาวทัศนีย์ อภิญ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85863

ชื่อ - สกุล : นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 42297

ชื่อ - สกุล : นายพีระ วงศ์คงดี

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85865

ชื่อ - สกุล : นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85812

ชื่อ - สกุล : นายทรงชัย เย็นสนาน

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 712

ชื่อ - สกุล : นายอิศรา อิศรานุวัตร

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85771

ชื่อ - สกุล : นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85770

ชื่อ - สกุล : นายบุญส่ง พุ่มบาน

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 100014

ชื่อ - สกุล : นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 8333

ชื่อ - สกุล : นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85912

ชื่อ - สกุล : นางสาววรรณ์ณิภา สมุทรสินธุ

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 23239

ชื่อ - สกุล : นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85831

ชื่อ - สกุล : นางสาวธนาภา ฤทธิพันธ์

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 3385

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุภาพร เตชะผล

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85885

ชื่อ - สกุล : นายธีรชัย ชุ่มชื่น

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 7523

ชื่อ - สกุล : นายพลศักดิ์ ศิริรัตน์

ตำแหน่งทางวิชาการ :