กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
เลขประจำตำแหน่ง : 85797

ชื่อ - สกุล : นางสุวดี วงษ์ประดิษฐ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85846

ชื่อ - สกุล : นางสุกันยา คุ้มหอม

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 51219

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 510

ชื่อ - สกุล : นางสาวนันทพร เตศิริ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85772

ชื่อ - สกุล : นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 37589

ชื่อ - สกุล : นางสมพร ทาตะภิรมย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 3235

ชื่อ - สกุล : นางสาวณิชาภัทร จีนประโคน

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85765

ชื่อ - สกุล : นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 10051

ชื่อ - สกุล : นางสาววรางคณา ทางทอง

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 74857

ชื่อ - สกุล : นางสาวชวนพิศ วงค์คช

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 2488

ชื่อ - สกุล : นางสาวฐิติรัชต์ เนตรธัญยพัฒน์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85826

ชื่อ - สกุล : นางสาวญาดรินทร์ พลายละหาร

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 917

ชื่อ - สกุล : Mr. Patrick Kyeremateng

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 1097

ชื่อ - สกุล : นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 1138

ชื่อ - สกุล : นางสาวน้ำฝน จินาราช

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 5487

ชื่อ - สกุล : นายอนุรักษ์ ดวงละม้าย

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 6350

ชื่อ - สกุล : นางกมลทิพย์ ออสันตินุตสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 5713

ชื่อ - สกุล : นายคเณศ นามนัย

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 7386

ชื่อ - สกุล : นางสาวศิวาพร สุประพันธ์

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 7509

ชื่อ - สกุล : นางสาวมุกรินทร์ นิลโกศล

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 3334

ชื่อ - สกุล : นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 7011

ชื่อ - สกุล : นางสาวปราณดา อธิชยกธรรม

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 908

ชื่อ - สกุล : นางสาวกัญชริญา พุฒจันทร์

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 925

ชื่อ - สกุล : Ms. Clarisa Joy Donor

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 927

ชื่อ - สกุล : Ms. Marrion Rayzel D.Pila

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 928

ชื่อ - สกุล : Mr. Jethro Abugho Madarang

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 930

ชื่อ - สกุล : Ms. Jordyn A Rudd

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 929

ชื่อ - สกุล : Ms Yulivy Luv Easley

ตำแหน่งทางวิชาการ :