กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
เลขประจำตำแหน่ง : 85810

ชื่อ - สกุล : นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 78669

ชื่อ - สกุล : นางรัชนี พรมจันทร์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 102820

ชื่อ - สกุล : นางสาวพรรณิกา สุวรรณอำไพ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 1543

ชื่อ - สกุล : นางสาวกาญจนา หาทรัพย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 153

ชื่อ - สกุล : นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 507

ชื่อ - สกุล : นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 5935

ชื่อ - สกุล : นางอิศรา สัมมานิตย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85778

ชื่อ - สกุล : นางสาวอุษา มะลิคำ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 1068

ชื่อ - สกุล : นางสาววันดี อรัญวงศ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 1156

ชื่อ - สกุล : นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชา

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85802

ชื่อ - สกุล : นางสาวทัศนีย์ ดลกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 41874

ชื่อ - สกุล : นางดวงนภา ศรีพารา

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85859

ชื่อ - สกุล : นางสาวมรีจิ คงทรัตน์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 4373

ชื่อ - สกุล : นางสาวเมธิยา พึ่งวงษ์

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 5659

ชื่อ - สกุล : นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 2433

ชื่อ - สกุล : นางสาวไอลดา มงคลสุข

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85879

ชื่อ - สกุล : นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85856

ชื่อ - สกุล : นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 3166

ชื่อ - สกุล : นางสาวปัณณสรณ์ ปวเรศฐิติบูรณ์

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 1947

ชื่อ - สกุล : นายฉัตรายุทธ จัตสาร

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 2228

ชื่อ - สกุล : นางสาวเทียบดาว หมีโชติ

ตำแหน่งทางวิชาการ :