กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
เลขประจำตำแหน่ง : 85774

ชื่อ - สกุล : นางสาวสารภี จูงวิศาลชัย

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85838

ชื่อ - สกุล : นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 700

ชื่อ - สกุล : นางสาวรัชตา เกาะเสม็ด

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85861

ชื่อ - สกุล : นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85786

ชื่อ - สกุล : นายสาธิต สกุลวงษ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 209

ชื่อ - สกุล : นายวิษณุ กุณฑลบุตร

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 194

ชื่อ - สกุล : นางยุพิน เอมเจริญ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 400

ชื่อ - สกุล : นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 1931

ชื่อ - สกุล : นางวิไลภรณ์ อินป้อ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 131204

ชื่อ - สกุล : นางจิตตราพร แพสา

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 482

ชื่อ - สกุล : นายจักรพงษ์ แช่มเมืองปัก

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85845

ชื่อ - สกุล : นางสาวอังคณา กรีณะรา

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 103119

ชื่อ - สกุล : นายวิทยา เกาะสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 4304

ชื่อ - สกุล : นายยอดหทัย รีศรีคำ

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 85825

ชื่อ - สกุล : นางสาวมลฤดี เด่นดวง

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 263

ชื่อ - สกุล : นางสาวกัลยาณี หนูพัด

ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มีวิทยฐานะ

 

เลขประจำตำแหน่ง : 264

ชื่อ - สกุล : นางสาวทวินันท์ มณีโรจน์

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 3368

ชื่อ - สกุล : นายอิสระ อิภิโซ

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 3402

ชื่อ - สกุล : นายกฤษณะ พลสัสดี

ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

เลขประจำตำแหน่ง : 3068

ชื่อ - สกุล : นางสาววันทาทิพย์ ตะธุง

ตำแหน่งทางวิชาการ :